Bangsaen21

English please scroll down

ข้อกำหนดการสมัครเข้าร่วมงานวิ่ง Bangsaen-2020 ที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการแพทย์

1. ผู้ที่ตั้งครรภ์ หรือวางแผนจะตั้งครรภ์จนถึงช่วงการแข่งขัน งดการสมัคร หากปรากฎว่าได้เข้าร่วมงานวิ่งฯ คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์

2. ผู้ที่มีอายุ ≥ 55 ปี (นับจนถึงวันแข่งขัน) และไม่เคยร่วมงานวิ่งฮาล์ฟมาราธอนอย่างเป็นทางการมาก่อน จะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ (ก่อนถึงวันวิ่งไม่เกิน 6 เดือน) รวมถึงการตรวจการทำงานของระบบหัวใจ และมีใบรับรองแพทย์ระบุข้อความว่า “สามารถเข้าร่วมงานวิ่ง Bangsaen21-2020 ได้” โดยส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาหลังการสมัคร (สิ้นสุดวันที่ 15 ตุลาคม 2563) หากผลตรวจไม่ผ่านเกณฑ์ ทางทีมผู้จัดจะขอยกเลิกการแข่งขัน และคืนเงินให้กับนักวิ่ง (โดยยังคงสิทธิ์นักวิ่งเพื่อใช้ในงาน Bangsaen21-2021 ได้ เมื่อสุขภาพของท่านพร้อมในการแข่งขันปีต่อไป)

3. เคร่งครัดการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกัน COVID19 ดังนี้

– ช่วงก่อนการแข่งขัน (1 พ.ย. – 20 ธ.ค. 2563) ถ้านักวิ่งป่วยหรือมีประวัติใกล้ชิดกับโรคโควิด-19 ต้องแจ้งกับคณะกรรมการบริการทางการแพทย์ โดยต้องส่งหลักฐานตามที่ทางคณะกรรมการฯ ร้องขอ เพื่อขอยกเลิกการสมัคร และจะได้รับเงินคืน หรือเลือกเปลี่ยนไปวิ่งแบบออนไลน์ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

– สวมหน้ากากอนามัย (Mask) ตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ (ยกเว้นช่วงที่กำลังวิ่ง)

– พกหน้ากากอนามัย (Mask) ติดตัวไว้ขณะวิ่งตลอดเวลา เพื่อจะได้สวมใส่ทันที เมื่อทำกิจกรรมต่างๆ คือ 

• ช่วงเตรียมเพื่อปล่อยตัว และ เข้าเส้นชัย

• เข้ารับบริการทางการแพทย์

• ใช้ห้องน้ำ

• กิจกรรมต่างๆ หลังเส้นชัย

4. กรณีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเริ่มการแข่งขัน (ประมาณ 02:30 วันที่ 20 ธันวาคม 2563) ยืนยันว่ามีค่า ≥ 37.5  ֯c  คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์งดการเข้าร่วมวิ่ง เพื่อสุขภาพของทุกฝ่ายโดยไม่คืนค่าสมัคร

5. ระหว่างการวิ่ง ถ้ามีการตรวจพบอาการที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการวิ่งต่อ และจะนำตัวออกจากบริเวณงาน

6. กรณีภายหลังเสร็จสิ้นงาน ปรากฎนักวิ่งป่วยเป็นโรคโควิด-19 หรือสัมผัสกับผู้ป่วย นักวิ่งต้องแจ้งกลับมาที่คณะกรรมการฯ โดยเร็วที่สุด

7. ยินดีและให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อ COVID19 ที่คณะกรรมการจัดบริการทางการแพทย์ กำหนดเพิ่มขึ้นในภายหลัง

Bangsaen21-2020 Medical Requirements

 • Pregnancy or planning to get pregnant until the competition, we suggest not to apply to the competition. We reserve the right not to responsible to any harm or confliction of pregnancy.
 • 55 years old and above (count until the race day) and never run half marathon 21Km distance before, we are requiring for health checkup for 6 months before the race day which include heart function check. We are requiring the medical certificate which indicate that “the runner can join Bangsaen21-2020” please present to the committee after register (within 15 October 2020)

If the examination does not pass the criteria of Medical Team, we reserve the right to withdraw the application and refund the application fee to the runner.

(Still remain loyalty runner to Bangsaen21-2021 when your body and health ready to join the competition)  

 • COVID-19 Protection Restriction
 • Runner sick or has a close history with COVID-19 during 1st November – 20th December 2020, runner must inform to Medical Team by submit the evidence and/or document as request by Medical Team to cancelled the application and refund the application fee or change to online running without any charge.
 • All time wearing mask during the race area (except during running)
 • Please carry your mask all time running and wear when reaching to the services point
 • Start and Finish period
 • Medical Station
 • Restroom
 • Other activities after the finish line
 • Before the race begin, all runners have to cooperate for temperature measurement around 02:30a.m. on 20th December 2020, if the temperature ≥ 37.5 ֯c. Medical Team will not allow the runner to compete with no refund.
 • If the runner has symptom relate with a respiratory infection during the race. Medical Team reserves the right to withdraw the competition and ask the runner to leave the event area.
 • After the race day, if runner suffer from COVID-19 or contact with the patient, please contact Medical Team as soon as possible.

 Runner willing to cooperate and follow further restriction of COVID-19 infection prevention from Medical Team